Kullanım Sözleşmesi

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

İşbu kullanım sözleşmesi, Asbit Yazılım ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra Asbit Trade  olarak anılacaktır) ile her hakkı Asbit Trade’ye ait www.asbittrade.com sitesine (bundan sonra “site” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

 

2.1.Asbit Trade, Kavacık Mahallesi Muhtar Sokak No:5 Beykoz/İstanbul adresinde mukim Asbit Yazılım ve Ticaret A.Ş.’yi ifade eder.

2.2.KRİPTO PARA, dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka  ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenemediği serbest piyasaya göre değiştiği, dijital bir para birimidir. Sitedeki kripto para fiyatları sadece arz talep ilişkisi ile oluşmaktadır.

2.3.KRİPTO PARA CÜZDANI, kripto para adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Kripto para, bu adresler arasında transfer edilebilir. Bu kripto para adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

2.4.KULLANICI, siteye üye olan ve Asbit Trade tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

2.5.SİTE, www.asbittrade.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

 

3.AMAÇ

İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken Asbit Trade ve siteye  üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Asbit Trade’ye ait internet sitesi bir alış-satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine alış-satış yaparlar. Site, bu alış satışa aracılık eder. Bu nedenle sitede oluşan fiyatları Asbit Trade belirlemez. Fiyatlar arz talep ilişkisine göre belirlenir.

 

4.BAŞLANGIÇ

İşbu sözleşme, kullanıcının siteye elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı siteye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ve her maddeyi ayrı ayrı okuyarak her maddede ayrı ayrı mutabık kaldıklarını kabul ettiğini taahhüt eder.

 

5.HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1.KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1.1.Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük ve Türk yasaları kapsamında medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Asbit Trade, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine Asbit Trade, bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Asbit Trade sorumlu olmayacaktır.

 

5.1.2.Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Asbit Yazılım ve Ticaret A.Ş.’dir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Asbit Yazılım ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. Asbit Trade, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. KULLANICI, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının veya kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca Asbit Trade, bu kişiye ya da kişilere bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

 

5.1.3.Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının üyelik süresince korunmasından, üçüncü kişiler ile paylaşılmamasından ya da üçüncü kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden kullanıcı sorumludur. Diğer taraftan, Asbit Trade’ye ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple meydana gelen kullanıcının hesaplarında veya Asbit Trade’in sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da Asbit Trade’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için Asbit Trade’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Asbit Trade’yi gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.4.Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Asbit Trade, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.Asbit Trade’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı Asbit Trade’yi gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa kripto para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

 

5.1.5.Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Asbit Trade’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları  önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Asbit Trade’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Asbit Trade’i  bu sebeple gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa kripto para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

 

5.1.6.Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcının Türk Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan Asbit Trade sorumlu tutulamaz.

 

5.1.7.Siteye üye olan kullanıcı, Türk Lirası işlemleri için (hem yatırma hem çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini ve özçekim (selfie) fotoğrafını talep edilmesi halinde belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin, özçekim (selfie) fotoğrafının talep edilmesine rağmen belgelenmemesi ve Asbit Trade’e gönderilmemesi halinde, Asbit Trade kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri ile özçekim(selfie) fotoğrafı sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilen işlenmesine dair politika hükümleri geçerlidir.

Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle Asbit Trade’e bildirilecektir. Bu değişikliklerin Asbit Trade’e bildirilmemesi nedeniyle Asbit Trade’e yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle Asbit Trade işlemleri askıya alma, hesabı geçici veya kalıcı olarak kapatma ve tüm tedbirleri uygulama keyfiyetine haizdir. Bu nedenle Asbit Trade’e  herhangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.

 

5.1.8.Kullanıcının siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Asbit Trade, kullanıcı hesaplarını ve kendi sistemlerini saldırılardan koruyacağını taahhüt etmemektedir. Bu kapsamda, herhangi bir yolla, Asbit Trade’in sistemlerine yapılacak olarak saldırılar neticesinde, kullanıcı, Asbit Trade’in sorumluluğuna gitmeyeceğini, bu saldırılardan doğrudan ya da dolaylı olarak doğan ya da doğacak her türlü zarardan , Asbit Trade’in sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.,Asbit Trade’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Asbit Yazılım ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlardaAsbit Trade’e ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.9.Kullanıcı, sitede alışverişi yapılan kripto paralarına ait cüzdanlara yaptığı aktarımlardan kendisi mesuldür. Bir kripto paranın kullanıcıya ait olan ancak farklı bir kripto para cüzdanına aktarımı halinde (örneğin BTC cüzdan adresine USDT adlı kripto parayı göndermesi) bu transfer nedeniyle Asbit Trade sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk hatalı gönderimi yapan kullanıcıya aittir. Yine, kripto paraların teknik özelliklerine göre, aktarım yapılırken girilmesi gereken bilgilerin (örneğin TAG, MEMO adresi vb.) hatalı girilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı gönderimlerin mesuliyeti de kullanıcıya aittir. Kullanıcı tüm bu durumlar için Asbit Trade’e gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.10.Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.  Yine kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden de kendisi mesuldür. Bu hususlara ilişkin prosedürler de “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.

 

5.1.11.Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcının siteyi kullanması ve yaptığı transferler nedeniyle kullanıcıya fatura gönderilmeyecektir.

 

5.2.ASBİT TRADE’İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.2.1.Asbit, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacaktır. Bu kapsamda ASBİT TRADE, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Asbit Trade, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (soğuk cüzdan/cold storage) saklanır. Asbit tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın kullanıcıya ait hesabın yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir şekilde ele geçirilmesi ve Asbit Trade servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (5.1.3) hükümleri geçerli olacaktır. Kullanıcı bu hususlarda Asbit Trade’e ve tüm yetkililerini gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.2.Asbit Trade, kullanıcılar tarafından yapılan alım, satım, yatırma ve çekme emirlerini, para transferlerini ve tüm iş emirlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde Asbit Trade, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

 

5.2.3.Asbit Trade, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini süratle yerine getirecektir.  Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin  Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Asbit Trade sorumlu olmayacaktır.

 

5.2.4.İşbu sözleşmenin (5.1.7.) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından Asbit ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Asbit Trade sorumlu değildir.

 

5.2.5.Asbit Trade, site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Asbit Trade mesul olmayacaktır. Ancak Asbit Trade yaptığı değişiklikleri www.asbittrade.com internet sitesinde bulunan yardım sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

 

5.2.6 Asbit Trade, destek hizmetlerini yalnızca info@asbittrade.com adresindeki yardım merkezi ve  destek@asbittrade.com elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılardan kripto para göndermeleri için kullanıcılara kripto para adresi bildirmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Asbit Trade’den destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Asbit Trade sorumlu değildir.Asbit Trade adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden Asbit Trade sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu hususlarda Asbit’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2.7.İşbu sözleşmenin (3). Maddesinde belirtildiği üzere aracı pozisyonunda olan Asbit Trade’in arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir. Site kullanıcılarının alım, satım, yatırma ve çekme emirlerinin, para transferlerinin ve tüm iş emirlerinin (5.2.3) hükümleri çerçevesinde yerine getirilememesi/geç yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak herhangi bir zarardan Asbit Trade sorumlu tutulamaz.

 

5.2.8. Asbit Trade, benzer kripto para alış satış platformlarından tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortaklığı bulunmamaktadır. Bu nedenle kullanıcılar, farklı platformlar ya da kuruluşlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Asbit Trade’i  sorumlu tutamazlar.

 

5.2.9.Hiç bir şirketle ortak çalışmayan Asbit Trade, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

 

5.2.10.Asbit Trade, kullanıcıların günlük, haftalık ve aylık Türk Lirası ve kripto para yatırma ve çekme limitlerini tek taraflı olarak belirleyebilir.Asbit Trade bu değerlendirmeyi tek taraflı olarak belirlemekte olup, kullanıcının şüpheli işlem ve risk yönetimi değerlendirmesine ve buna benzer faktörlere göre yine tek taraflı olarak, bu limitleri dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin azaltma ve artırma yetkisine sahiptir.Asbit Trade’in bu yetkilerini kullanması nedeniyle kullanıcı tarafından Asbit Trade’e karşı herhangi bir ad altında sorumluluk yüklenemez. Kullanıcı peşinen bu haklarından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

 

5.2.11 Asbit Trade tarafından işbu sözleşmede belirtilen hak ve yetkilerin doğumu anında kullanılmaması bu hak ve yetkilerden ve bunların kullanımından zımnen de olsa feragat edildiği anlamına gelmemektedir. Asbit Trade mevzuata uygun olarak bu hak ve yetkileri dilediği zaman kullanmaya ehildir.

 

6.HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

 

6.1.Kullanıcı, bitcoin ve diğer tüm kripto paralar ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 

6.2.Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (5.1.6.). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Asbit Trade’e gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Asbit Trade tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle Asbit Trade, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.

 

6.3.Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Asbit Trade, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Asbit Trade’e her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

6.4.İşbu sözleşmenin (5.2.3) hükümlerinin uygulanması nedeniyle, kullanıcı, Asbit Trade adı ve/veya logosunu kullanarak Asbit Trade adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde Asbit Trade, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına haizdir. Aynı şekilde Asbit Trade, kullanıcı ya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.5.Asbit Trade, borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da geçici olarak kapatmak haklarına haizdir.Asbit Trade tarafından dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, Asbit Trade’in hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

 

6.6. Asbit Trade , destek birimi ile yazışmalarında ve telefon görüşmelerinde genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanan kullanıcılara ait hesapları geçici ya da sürekli olarak alış-satış emirlerine kapatmak ve bu kullanıcıların hesaplarını askıya almak, dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir Asbit Trade tarafından bu maddenin dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde uygulanması nedeniyle, Asbit Trade’in hukuki ve cezai sorumluluğna gidilemez.

 

6.7.Asbit Trade tarafından kullanıcıya sehven sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde kripto para gönderilmesi halinde bu husus kullanıcıya derhal her türlü yolla (elektronik posta, arama, sms vs.) bildirilir. Bildirime rağmen 1 iş günü içerisinde kullanıcı tarafından iade edilmemesi halinde Asbit Trade tarafından başkaca ihtar ya da bildirime gerek olmaksızın kullanıcının hesabı kapatılabilir, askıya alınabilir ya da süresiz erişimi durdurulabilir. Yine bu halde, Asbit Trade tarafından kullanıcının hesabı sehven yapılan aktarım kadar eksi bakiyeye düşürülebilir ve yasal yollara başvurulur. Kullanıcı bu hususta Asbit Trade’i  gayri kabili rücu olarak İBRA ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Asbit, bu işlem nedeniyle uğradığı doğrudan ya da dolaylı zararları tazmin hakkını saklı tutar.

 

6.8.Kullanıcı tarafından işbu sözleşmedeki herhangi bir maddenin ya da maddelerin ihlal edildiğinin Asbit Trade tarafından tespit edilmesine karşın, Asbit Trade tarafından sözleşmenin feshedilmemesi, kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulmaması, bu haklardanAsbit Trade tarafından feragat edildiği anlamında yorumlanamaz. Tespit edilen bu ihlallere karşı Asbit Trade’in tüm hakları saklıdır.

 

7.ÜCRETLENDİRME

 

7.1 Asbit Trade, hizmetlerle ilgili ücretlerini web sitesinde ilan etmektedir. İlgili bölümlere

Yardım Merkezi ve destek@asbittrade.com

adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup web sitesinde bu iki adreste ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

 

7.2.Asbit Trade, alış ve satış işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme işleminde kullanıcıdan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Asbit Trade, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler sitede ilan edilecektir.

 

7.3.Site üzerinden yapılan kripto para transferleri iade edilemez. Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı Asbit Trade tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Asbit Trade’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ beyan ve taahhüt eder.

 

8.GİZLİLİK POLİTİKASI

 

8.1.İşbu sözleşmenin (5.2.9.). maddesinde de yer verildiği üzere Asbit Trade, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevirimiçi ortamda alınıp çevirimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

 

8.2.Asbit Trade, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri  ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Asbit Trade’e açık rıza verdiğini de kabul eder. Asbit Trade, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

 

8.3.Asbit Trade, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde işbirliği yapabilir. Asbit Trade bu işbirliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacaktır ancak kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.

 

8.4 Asbit Trade, site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvur formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin Asbit Trade sorumlu değildir.

 

8.5.Asbit Trade, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan Asbit Trade sorumlu tutulamaz.

 

8.6.Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Asbit Trade tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı Asbit’in hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

9.1.Kişisel verilerin işlenmesine yönelik maddeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

https://asbittrade.com/sss

destek@asbittrade.com

9.2.İşbu sözleşmeyi kabul ederek siteyi kullanmaya başlayan kişi ayrıca kişisel verilen işlenmesine yönelik sözleşme hükümlerini de kabul etmiş sayılır. Bu sebeple Asbit Trade’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.İşbu sözleşmenin (8). maddesinde belirtilen hususlar sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik politika hükümleri kapsamında değerlendirilir. Maddeler arasında meydana gelecek yorum farklarında Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası hükümleri esas alınır.

 

10.UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

 

İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

11.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Asbit Trade, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Aynı şekilde Asbit Trade, bu değişiklikleri kullanıcıların sisteme üye olurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS olarak ve elektronik posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilir. Kullanıcı, sözleşmeyi imzalamakla bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Asbit Trade tarafından yapılacak bu değişlikleri de geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

12.YÜRÜRLÜLÜK

 

12.1.İşbu sözleşme Asbit Trade tarafından sitede ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve eski/yeni tüm kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır.

 

12.2.Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.